Kriptopara Terimleri Sözlügü

Kriptopara piyasasına giren bir çok kişinin karşılaştığı ilk problem terim kargaşasıdır.
- Arbitraj durumu nedir?
- Coin kaça çıktı?
- Transfer onaylandı mı?
Ne diyor bunlar ??? İşte kriptopara terimler sözlüğü ile bu kargaşayı bir nebzede olsa hafifletmeyi denedik.
Þifreli para adresi
Bitcoin aðýnda ödeme yapmak ve ödeme almak için kullanýlan Alfanumerik karakterler bütününe verilen isimdir. Taranabilir bir QR kod olarak kullanýlabilir, Birisinin Bitcoin ile size ödeme yapmasý için onlara vermeniz gereken tek bilgidir. Örnek Adres: 18gpcHN3DAtha6RQGr8heRy3bgmnFrkNi2
Bitcoin’e alternatif olarak sunulan kripto para birimleri için kullanýlan toplu isim. Litecoin, Feathercoin ve PPcoin; bunlarýn hepsi birer altcoindir. Mayýs 2018 itibariyle bilinen toplam altcoin sayýsý 1.587 adet dir
Yasal olarak kazanýlmýþ gibi görünmesini saðlamak için, yasa dýþý yollardan elde edilen her türlü fonu dönüþtüren insanlarý durdurmak için kullanýlan terimdir. Sadece Bitcoin ve Kripto para ile ilgili olmayýp tüm dünyada kara paranýn aklanmasýný engelleyen kurumlar bulunur. Türkiye’de Masak bu amaçla kurulmuþtur.
Piyasalardaki altýn, gümüþ, petrol gibi emtialar ile Bitcoin gibi kripto paralar dahil, ticarete konu olan tüm varlýk ve enstrümanlarý kapsamýna alan, varlýklar arasýnda eþ zamanlý olarak, farklý piyasa koþullarýnda (çeþitli borsalar arasýnda oluþan fiyat farklýlýklarýndan kar saðlamak amacýyla) alým satým iþlemi yapmaktýr.
Özellikle tek bir görevi yapmak için tasarlanmýþ silikon çipidir. Kendine özgü fonksiyonlar üzerinde fiziksel baðlantýlý komut takýmlarý ile hareket eden bir iþlemci sistemidir. ASIC’ler ayný iþi yapabilecek genel maksatlý iþlemcilere göre daha ucuz ve daha hýzlýdýrlar. Bitcoinlerin çýkarýlmasýndaki SHA-256 karma sorunlarýný iþlemek için dizayn edilmiþtir.
Bitcoin madenciliði için yapýlandýrýlmýþ, düþük elektrik tüketimi olan, yüksek üretim gücüne sahip, ASIC çip içeren ekipmanlarýn genel adýdýr.
Bir coini satmak için verdiðiniz fiyat teklifi.
Yani “Tüm zamanlarýn en yüksek seviyesi” demek. Bir kripto para biriminin kendi tarihi boyunca ulaþtýðý tepe noktasýný ifade ediyor.
Kripto para madenciliðinde bir aðda üretim yapan tek bir madencinin yada bir grup madencinin üretim gücünün yarýsýndan fazlasýný yapar hale gelmesidir. Böylece teorik olarak iþlemlerin ve üretimin bu kiþi ya da gruba geçmesine neden olur. Bu güç miktarý onlarý teorik olarak aðdaki otorite yapar. O að üzerindeki tüm madencilerin bu gücü elinde bulundurana güvendiði var sayýlýr. Çünkü bu gücü elinde tutan aþaðýdaki iþlemleri yönetebilir. • Baþkasýnýnki ile çakýþan bir iþlemi sistemden çýkartma, • Baþka bir madencinin iþleminin doðrulanmasýný durdurma, • Üretilen Kripto Parayý birden çok defa harcama, • Diðer madencileri geçerli bloklarý çýkarmaktan alýkoyma.
Olumsuz havanýn hakim olduðu ve piyasanýn düþüþ yaþadýðý anlamýna gelir.
Bir coini satýn almak için verdiðiniz teklifi.
Kýsaltmasý BTC olan sanal para birimidir.
Bu özel ucu açýk fon, özellikle Bitcoin yatýrýmý yapar ve yatýrýmcýlarý ve hissedarlarýnýn adýna Bitcoin’lerini güvenli bir þekilde saklamak için teknolojik bir protokol kullanýr. Bu fona dâhil olan insanlara, güvenli bir þekilde, kendi dijital paralarýný saklamak zorunda kalmadan ve satýn almadan, Bitcoin yatýrýmý için bir yol saðlar.
Sanal ya da gerçek iþletmelerin Bitcoin ödemesi alabilmesini saðlayan teknik alt yapýyý sunan ödeme iþlemci þirketidir.
Dolar karþýlýðý Bitcoin satýn alabileceðiniz ya da satabileceðiniz popüler bitcoin borsasý.
Blok, blok zincirinde bekleyen birçok iþlemi onaylayan ve içeren bir kayýttýr. Yaklaþýk her 10 dakikada bir (bu süre deðiþkendir), iþlemleri içeren ortalama bir yeni blok madencilik yoluyla blok zincirine eklenir.
Baþarýlý bir þekilde bir blok yaratan madenciye verilen ödüldür. Bu, söz konusu kripto para birimi tarafýndan kullanýlan politikaya baðlý olarak ve tüm bloðun zaten baþarýyla çýkarýlýp çýkarýlmadýðýna göre, bir para ve iþlem ücretleri karýþýmý olabilir. Þu anda Bitcoin her blok için 25 bitcoin ödülü veriliyor. Blok ödül belli bir sayýda blok çýkarýldýðýnda yarýlanýyor. Bitcoin’de, eþik her 210,000 bloktur.
Blok zinciri kronolojik sýrada tüm Bitcoin iþlemlerinin halka açýk günlüðüdür. Blok zinciri bütün Bitcoin kullanýcýlarý tarafýndan paylaþýlýr. Bitcoin adreslerinin bakiyesini kontrol etmek için ve iki kat harcamayý önlemek için kullanýlýr.
Blok zinciri kronolojik sýrada tüm Bitcoin iþlemlerinin halka açýk günlüðüdür. Blok zinciri bütün Bitcoin kullanýcýlarý tarafýndan paylaþýlýr. Bitcoin adreslerinin bakiyesini kontrol etmek için ve iki kat harcamayý önlemek için kullanýlýr.
Orijinal ismi “Bullish Market” olan boða piyasasý, pazarýn yükseliþ trendinde olduðunu belirtir. Piyasa psikolojisi iyimserdir.
Bitcoin’ ler için para birimi kýsaltmasýdýr. Türk Lirasýna TL deniliyor olmasý gibi.
Alýþ aðýrlýklý piyasa, boða piyasasý.
Türkçe’ye ters ibraz olarak çevrilen chargeback kredi kartý veya paypal ile ödemesi yapýlan ancak karþýlýðýnda alýnmasý gereken mal veya hizmeti hiç veya gereði gibi alýnmamasý nedeniyle ödenen paranýn ilgili kredi kartýna iade edilmesi iþlemine verilen isimdir.
Bir masaüstü, dizüstü bilgisayar ya da mobil cihaz üzerinde çalýþan yazýlým programýdýr. Bu yazýlým aða baðlanýr ve her türlü iþlemleri iletir. Ayrýca bitcoin cüzdan içerebilir.
Coinbase tüccarlar için ödeme iþleme hizmetleri sunan ve borsalardan Bitcoin satýn almak için bir aracý olarak görünen bitcoin cüzdan hizmet alt yapýsý þirketi.
Kripto paralarýn çevrimdýþý(offline) olarak saklandýðý cüzdanlar.
Bir iþlemin að tarafýndan doðrulanmýþ olduðu ve geri döndürülme olasýlýðýnýn düþük olduðu anlamýna gelen iþlemdir. Bir onaylama yeterince güvenlidir. Yine de daha büyük miktarlar için (mesela 1000 TL ve üstü) birden fazla onay istenebilir. Her onay, sistem yoðunluðuna göre 5 dakikadan 30 dakikaya kadar zaman alabilir. “Üç onay” çoðunluk tarafýndan kabul gören iþlem sayýsýdýr. Her yeni onaylama ters tepme riskini kat kat düþürür. Her onay, iþlemin doðruluðunun tekrar teyidi anlamýna gelir.
Bilgisayarýn iþlemcisidir.Ýlk günlerde bunlar Bitcoin madenciliðinde kullanýldý, ama artýk zorluk seviyesi yükseldiði için kullanýlmamaktadýr. Bazý yeni kripto paralarýn madenciliðinde kullanýlmaktadýr.
Kripto para birimi, kriptografiye dayalý matematiksel problemleri çözerek üretilen dijital veri.
Kriptografi, gizlilik, kimlik denetimi, bütünlük gibi bilgi güvenliði kavramlarýný saðlamak için çalýþan matematiksel yöntemler bütünüdür. Bu yöntemler, bir bilginin iletimi esnasýnda karþýlaþýlabilecek aktif ya da pasif ataklardan bilgiyi -dolayýsýyla bilgi ile beraber bilginin göndericisi ve alýcýsýný da- koruma amacý güderler. Bir baþka deyiþle kriptografi, okunabilir durumdaki bir bilginin istenmeyen taraflarca okunamayacak bir hale dönüþtürülmesinde kullanýlan tekniklerin tümü olarak da gösterilir. Bitcoin iþlemlerini doðrulamak ve güvenliðini saðlamak için kullanýlýr.
Merkezi hedefin kaynaklarýný tüketmek için bir saldýrganýn kontrolü altýnda çok sayýda bilgisayar kullanan, daðýtýlmýþ bir hizmeti engelleme saldýrýsýdýr. Genellikle meþru kullanýcýlarýn hizmet görmesini engelleyen, hedefteki iþlem ve bant geniþliði kaynaklarýný baðlamak için internet üzerinden að trafiðinin küçük miktarlarýný gönderirler. Bitcoin borsalarý ve madencilik havuz siteleri sürekli DDoS saldýrýlarýna maruz kalmaktadýr.
Genel olarak piyasada fiyatlarýn belirli bir zaman aralýðýnda sürekli düþüþ göstermesi durumudur. Bunun yanýnda enflasyon durumundan fiyat yükseliþini durdurmayý ya da yavaþlatmayý veya enflasyon eðilimi karþýsýnda fiyatlarý düþürmeyi öngören iktisat siyasetidir.
Para yatýrma iþlemine verilen ad.
Kripto Para üretiminde bir blok üretmenin ne kadar süreceðini belirten sayýsal deðerdir. Zorluk derecesi yükseldikçe, o kripto paraya ait blok probleminin çözülmesi o oranda zaman alýr. Zorluk derecesi eðrisi, kripto para protokolünün yazýlým evresinde belirlenir. Buna göre üreten arttýkça belli oranda zorluk seviyesi de artar.
Bitcoin ya da diðer altcoinleri iki kez harcama hareketidir. Kullanýcý Bitcoin’ leri iþlem yaptýðý ayný kripto para ile 2. iþlem yaptýðýnda meydana gelir. Bitcoin aðý iþletimi ve onaylama sistemi sayesinde, çift harcama yapmak kolay deðildir ama yine de sýfýr-onay iþlemlerini kabul eden kiþiler için risk oluþturur.
Çok küçük bir mali deðeri olan, fakat blok zincirinde yer kaplayan, son derece küçük Bitcoin miktarlarý içeren transfer iþlemdir. Bitcoin geliþtirici ekibi að tarafýndan iletilecek minimum transfer miktarýný artýrarak toz iþlemleri ortadan kaldýrmak için çaba harcamaktadýr.
Bir coin hakkýnda araþtýrma yapmak
Bir iþlem sýrasýnda transfer edilen deðeri korumak için bir üçüncü parti hesabýnda para veya varlýk tutma eylemidir. Burada 3. parti hesabý alýcý ve satýcý için güvenilir bir hesap olarak kabul edilir. (Örn: sahibinden.com alýþveriþleri)
Farklý para formlarýnýn ve diðer varlýklarýn alýþveriþi için kullanýlan merkezi bir kaynaktýr. Genellikle Bitcoin deðiþimleri ve dönüþümleri ile kripto para biriminin baþka türlere, tipik olarak yasal paraya, çevrilmesi için kullanýlýr.
Herhangi bir altcoin üretimi baþlatýrken kullanýlan bir yöntemdir. Önceden çýkarýlmýþ (pre-mine) yada üretimden hemen sonra elde bulundurulan kripto paranýn yaratýcýlarý tarafýndan insanlarý cesaretlendirmek ve yeni çýkan parayý elinde tutmak isteyenleri teþvik etmek adýna ücretsiz olarak verilmesidir.
Bir alým satým iþleminde kesilen komisyon.
Altýn, gümüþ vs. gibi deðerli maden karþýlýðý olmayan, deðerini sadece hükümetin, geçerli olduðunu ve her yerde kabul edilmesi gerektiðini kanunla belirlemesinden alan kanunname parasý. Günümüzde hemen hemen bütün paralar kanunname parasýdýr. Bu paralarýn halk tarafýndan mecburiyet dýþýnda kabul edilip edilmemesi, o parayý çýkaran hükümete duyulan güvene baðlýdýr.
Ýtibari para anlamýna gelir. hükümet kararýna dayalý çýkartýlan, altýn, gümüþ vs. karþýlýðý olmayan, altýnda imzasý olan yere ve düzenlediði kaðýdýn taklit edilemeyeceðine güven üzerine kurulmuþ, mal ve hizmet alýþveriþi için kullanýlan banka kaðýdý veya kâðýt para demektir.
Kýsalmanýn açýlýmý Türkçe’de “Fýrsatý kaçýrma korkusu” anlamýna geliyor. Hýzla yükseliþ gösteren bir kripto para birimi, yüksek fiyatlardayken alým yapanlara deniliyor.
Blok zincirinin alternatif devam eden bir versiyonunun oluþturulmasý, genellikle saðlayýcýlarýn diðerlerinden farklý bir dizi iþlem bloklarý çýkarmaya baþlamasýndan dolayý oluþur.
Alan Programlanabilir Geçit Dizilimi, imal edildikten sonra özel fonksiyonlarý ile konfigüre edilebilir bir iþleme çipidir. Üzerine talimatlar yazýlabilir boþ bir silikon barut gibi düþünün. FPGA topluca üretilebilir ve üretimden sonra yapýlandýrýlabilir olduðu için, üreticiler ASIC çiplerini daha ucuza yaparak, ölçek ekonomisinden faydalanýr. Ancak, bunlar genellikle çok yavaþtýr.
“Fear, uncertainty, and doubt” kelimelerinin baþ harflerinden oluþan bu kýsaltma, dilimizde “Korku, belirsizlik ve þüphe” anlamýný taþýr. Satýn alýnan kripto paranýn sert þekilde düþmesine raðmen inancýn yitirilmediðini ve yaþanan hisleri ifade eder.
Blok zincirinde ilk bloktur.
Ölçülen milyarlarca saðlayýcýlardan, saniyedeki olasý saðlama giriþimlerinin sayýsýdýr. (binlerce Megahashes)
Bilgisayarýn ekran kartýdýr. Özellikle modern bilgisayar oyunu grafiklerindeki milyonlarca çokgeni iþlemek için gereken karmaþýk matematiksel hesaplamalarý yapan silikon bir çiptir. Ayrýca kripto para birimi üretiminde gerekli kriptografik hesaplamalar için de uygundur.
Deðiþken bir miktarda veri alan ve daha kýsa, sabit uzunlukta bir çýktý üreten matematik iþlemidir. Bir çýkarým iþlevinin iki önemli özelliði vardýr. Öncelikle, çýktýya bakarak, bu orijinal girdinin ne olduðunu anlamak matematiksel olarak zordur. Ýkincisi, girdinin en ufak bir parçasýndaki deðiþiklik bile, tamamen farklý bir çýktý üretecektir.
Belirli bir süre içinde, bir Bitcoin saðlayýcý tarafýndan yapýlan çýkarýmlarýn sayýsýdýr. Bu süre genellikle bir dakikadýr.
Aslýnda bu terimin doðru yazýlýþý “HOLD” yani bir coini elinde tutarak deðerlenmesini beklemek anlamýna gelen söz. HODL olarak kullanýyor olmasýnýn ise arkasýnda komik bir hikaye var.
Ýngilizce de “tutmak” anlamýna gelen “holding” kelimesi, bir yazým hatasý yüzünden kripto para dünyasýnda HODL þeklinde kullanýlmaya devam etti. Bir kullanýcý 2013 yýlýnda bir kripto para forumuna elindeki Bitcoin’leri satmayacaðýný belirtmek için “I am holding” yerine “I am hodling” yazýnca her þey öyle devam etti. Artýk elindeki kripto varlýklarý satmak istemediðini belirten bir çok kullanýcý HODL jargonuna alýþtý.
Bir coin için fon toplanmak amacýyla yapýlan halka arz sistemi
Fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artýþýný ifade eden bir durumdur. Diðer bir tanýmý nominal millî gelirin, bu gelirle satýn alýnan mal miktarýna (gerçek millî gelire) nazaran artmasý yani þiþmesi demektir. Deflasyonun tersidir.
Bitcoin ödemesinin nereden geldiðini gösteren, Bitcoin iþlemin bir parçasýdýr. Genellikle, , iþlem bir nesil iþlemi olmadýðý, yani bitcoin yeni çýkarýlmadýðý sürece, bu girdi, bir bitcoin adresi olacaktýr.
Binlerce çýkarým içinde ölçülen, saniyedeki olasý çýkarým giriþimlerinin sayýsýdýr.
Ticaret, para ve ticaretle ilgili iþlemlerde kullanýlabilecek durumda olan satýn alma gücü, likidite.
Scrypt kanýtýna dayalý bir altcoindir.
Bir deðiþim için verilen talimat. Piyasa hýzýnda bir varlýk satýn almak veya satmak için borsada girilen emir. Bir bitcoin deðiþiminde, bitcoinlerinin acilen satýlmasýný ya da satýn alýnmasýný istiyen kiþi,piyasa durumunun kar yapmak için tetiklenmesini beklemek yerine, bir piyasa emri verebilir.
Bir bitcoinin binde birine verilen isimdir. (0.001 BTC).
Milyonlarca çýkarým içinde ölçülen, saniyedeki olasý çýkarým giriþimlerinin sayýsýdýr.
Çevrimiçi olmak üzere, bir varlýk veya hizmet için küçük bir miktar ödemek. Mikro-iþlemlerin, içerdiði aðýr komisyon nedeniyle, geleneksel ödeme sistemleri altýnda gerçekleþtirilmesi zordur. Örneðin çevrimiçi makale okuma iþi için, kredi kartý kullanarak iki kuruþ ödemek zordur.
Bilgisayar donaným kullanýlarak, þifrelenmiþ sorunlarý çözerek, yeni Bitcoinler ya da altcoinler üretme eylemidir.
Genellikle birden fazla ekran kartýnýn bir araya getirilmesiyle oluþturulan ve sadece Mining için kullanýlan donanýma verilen isim.
Bitcoinlerinizi baþkalarýnýnkiyle karýþtýran, sizin bitcoinlerinizi, sizin gönderdiklerinden farklý yeni girdi ve çýktýlarla size geri gönderen hizmettir. Karýþtýrma hizmeti ( ayný zamanda döner hazne olarak bilinir) sizin gizliliðinizi korur çünkü insanlarýn size belirli bir bitcoin göndermesini engeller. Ayrýca para aklama için kullanýlacak bir potansiyele sahiptir.
Devasa düþüþ
Ýlk bitcoin borsalarýndan biri ve tarihsel olarak en popüleri. Þimdi iflas etmiþ olan ve Japonya’da temeli atýlan, Mt. Gox 2010 yýlýnda Jed McCaleb’ tarafýndan kurulmuþtur.
Ýþlemleri baþkalarýna baðlý bir kullanýcý tarafýndan bitcoin aðýna baðlý bir bilgisayarý ifade eder.
Geçersiz blok zinciri parçasý.
Bir bitcoin iþlem için hedef adresidir. Tek bir iþlem için birden fazla çýktý olabilir.
Eþten eþe. Birbirine baðlý en az iki að tarafý arasýnda olup, merkezi olmayan etkileþimlerdir. ‘Toplama ve daðýtým aðý’ düzenlemesine, içinde bütün katýlýmcýlarýn arabuluculuk noktasý üzerinden birbirleri ile iþlem anlaþmasý yaptýðý, alternatif sistemdir.
Bir veya daha fazla açýk bitcoin adresi ve bunlara karþýlýk gelen özel anahtarlarý içeren basýlý bir levhadýr. Genellikle bitcoinleri güvenli bir þekilde depolamak için, kolayca yýkýlabilen yazýlým cüzdanlarý ya da hacklenebilen veya ortadan kaybolabilen web cüzdanlarý yerine kullanýlýr. Soðuk bitcoin depolamasýnýn yararlý bir formudur.
Topluca bir blok çýkarýmýnda bulunan çýkarým kullanýcýlarý toplamý ve daha sonra aralarýndaki ödül bölünmesidir. Çýkarým sermayeleri, zorluk arttýkça sizin baþarýlý bir blok çýkarým olasýlýðýnýzý artýrmak için kullanýþlý bir yoldur.
Para yayýnlanmadan ve detaylarý parayý çýkarmak isteyen diðer kiþilere açýklanmadan önce, Kripto Para birimi kurucusu tarafýndan paranýn bir bölümünün çýkarýlmasýdýr. Ön-çýkarým genellikle scam coinler ile kullanýlan yaygýn bir tekniktir.
Kiþiye özel ve iþlem yapmak için gerekli gizli sayýsal anahtar.
Bir para birimi mevcut hissesinin, çýkarým yapabileceðin para miktarýný hesaplamak için kullanýldýðý çalýþma kanýtýna bir alternatiftir.
Hesaplama gücünü kazma kapasitesine baðlayan bir sistemdir. Bloklarýn kendi içinde kolay bir hesaplama iþlemiile kazýlmas gerekir. Ancak bir ek deðiþken kazma sürecini daha zor hale getirmek için eklenir. Bir blok baþarýyla çýkarýldýðýnda, çýkarým biraz zaman ve hesaplamalý çaba almýþ olmalýdýr. Böylece, çýkarým blok iþin kanýtý olarak kabul edilir.
Ödeme Servis Saðlayýcýdýr. PSP çevrimiçi ödeme kabul etmek isteyen tüccarlar için ödeme iþleme hizmetleri sunmaktadýr.
Herkes ile paylaþýlan açýk bitcoin adresini ifade eder.
Agresif tanýtým ve genelde yanýltýcý ifadeler kullanarak, ucuza üretilen veya edinilmiþ bir finansal varlýðýn deðerini þiþirmektir. Tanýtým, deðerini yukarý zorlayarak, diðerlerinin varlýk elde etmesine neden olur. Deðeri yeterince yüksek olduðunda fiyatý yükselten varlýklarýný satar.
Bir veri dizisini temsil eden bir tek renkli bir desen içeren iki-boyutlu bir grafik bloktur. QR kodlarý mobil telefonlardakiler de dâhil olmak üzere, kameralar tarafýndan taranacak þekilde tasarlanmýþtýr. Sýk sýk bitcoin adreslerini kodlamak için kullanýlýr.
Ýngilizcede batmak ve batmýþ anlamýna gelen wreck-wrecked kelimelerinin internet jargonundaki hali REKT kýsaltmasýdýr. Kripto parada ciddi þekilde zararda olan kiþileri ifade etmek için kullanýlýr.
Bitcoin’in milyonda birine verilen isimdir. (0.0000001 BTC)
2010 yýlý sonunda projeden çekilen, Bitcoin protokolünün orijinal muciti tarafýndan kullanýlan isimdir. Bitcoin’in yaratýcý olan kiþi. Gerçek ismi olup olmadýðý henüz bilinmemektedir.
Yaratýcýsý için para kazanmak amacýyla üretilen bir altcoindir. Scamcoinler genellikle hiçbir temel fikir ya da amaç taþýmaksýzýn bu iþle ilgilenen kiþilerin yatýrýmlarýný toplayýp piyasadan çekilme niyetiyle doðarlar.
ASIC madencilere karþý avantaj sunarken, CPU ve GPU saðlayýcýlara özellikle dost olacak þekilde tasarlanmýþ SHA-256 çalýþma sisteminin alternatif bir kanýtýdýr.
SHA, (Secure Hash Algorithm) NSA (National Security Agency) tarafýndan geliþtirilmiþ Sayýsal Ýmza Standardýnda (DSA-Digital Signature Standard) kullanýlmak üzere tasarlanmýþ bir algoritmadýr. SHA-0, SHA-1, SHA-2 olmak üzere üç versiyonu mevcuttur. Bu versiyonlardan ilki olan SHA-0 algoritmasý 1993 yýlýnda oluþturulmuþ, güvenlik açýðý nedeniyle 2 yýl sonra 1995 yýlýnda SHA-1 algortimasý geliþtirilmiþtir. Kriptolojinin temelinde olduðu gibi e-imza uygulamalarýnda da algoritmalarýn hýzlý çalýþmasý önemlidir. Bunun için de verinin kendisi deðil özeti imzalanýr. Bitcoin iþlemleri bu protokol ile yapýlmaktadýr.
Bitcoin iþleminin belirli bir yerden geldiðini kanýtlamak için özel ve açýk anahtarlarýnýn bir araya çýkarýlmasýyla oluþturulan dijital bir özettir.
Genellikle Bitcoin gibi kriptolu para birimi ile genelde yasadýþý alýþveriþler için kullanýlan bir yeraltý çevrimiçi pazarýdýr. Sahibi Ross Ulbricht tutuklandýktan sonra Ýpek Yolu FBI tarafýndan Ekim 2013 baþlarýnda kapatýlmýþtýr.
Akýllý sözleþme anlamýna gelen bu kavram, 20 seneyi aþkýn bir geçmiþe sahip. Bir hukuk ve kriptografi uzmaný tarafýndan ortaya atýlmýþtýr. Kripto para dünyasýnda ise, ethereum ile birlikte bu kavram öne çýkmýþtýr. Ýþlem akýþlarýný ve diðer normlarý içerebilen protokoller diyebiliriz. Klasik sistemlere göre daha kýsa sürede biten iþlemleri barýndýrdýðý söylenir.
Basitleþtirilmiþ Ödeme Doðrulama. Tam blok zinciri indirmeden ödemeleri doðrulamak için düðümleri saðlayan Bitcoin protokolünün bir özelliðidir. Sadece blok baþlýklarýna gerek duyar.
Bir bitcoin bloðu baþarýlý bir þekilde oluþturulduðunda, baþkalarýnýn da bu bloðu alma giriþimleri durdurulabilir, çünkü o blok artýk ‘eskimiþ’tir. Bu, baþka birinin çoktan yapmýþ olduðu bir iþi, ücretsiz olarak, tekrar yapmaya çalýþmak olacaktýr.(Çoktan yapýlmýþ, ortaklaþa çýkarýlmýþ bir iþ.) Stale blok çýkaran madenci o blok için ödeme alamaz.
Ýki adresin, ikisinin de belirli bir bitcoini olduðu zaman, bu iki adresin ne kadar yakýn bir þekilde baðlantýlý olduðunun analizidir. Ýz analizi, bitcoinlerin çalýntý para olarak bilinen adresten, þimdiki adresine giderken kaç adým izlediðini belirlemek için kullanýlýr.
Ölçülen trilyonlarca saðlayýcýlardan, verilen süredeki olasý saðlama giriþimlerinin sayýsýdýr. (binlerce Gigahashes). Madencilikte kullanýlan en yüksek üretim gücü deðeridir.
Amaçlarý test etmek için tarafsýz bir þekilde kullanýlan alternatif, maddi deðeri olmayan bir kripto para blok zinciridir.
Yani “Ay’a çýkar” demek. Düþük seviyelerde iþlem gören kripto paralarýn yükseleceðine inanýlarak söylenen bir slogan haline geldi.
ICO için yatýrýmcýya verilen hisse payý
Çevrimiçi kimliklerini gizlemek isteyen insanlar tarafýndan kullanýlan anonim bir yönetim protokolüdür.
Al-sat iþlemine Trade, bunu yapan kiþiye ise Trader denir.
Blok zincirine eklenebilen ve sonradan saðlanabilen bir bloðun içine toplanmýþ, bitcoin aðý üzerindeki bir iþlemler derlemesidir.
Bitcoin aðý üzerinden gönderilen iþlemlere uygulanan iþlem ücretine verilen isimdir. Bu ücret güvenilir bir þekilde blok saðama iþlemi yapan kiþiye ödenir.
Bitcoin’in yüz binde biri (0.000001 BTC)
Ýsim gibi, isteðe baðlý bir modeli olan bir bitcoin adresidir. (Örn: melihgun5Gfeew1221ffGvffööbkkfdlgFKfbm)
Ham, iþlenmemiþ Bitcoin’e verilen isimdir.
Ekonomik olarak baðlý bulunduðu piyasanýn aþýrý dalgalanmaya müsait olmasý durumudur.
Piyasanýn çok dalgalý olduðunu ifade eder. Kripto para piyasalarý da aynen bu þekildedir. Çok hýzlý yükselip, çok hýzlý deðer kaybedebilir.
Ýþlem gören finansal bir varlýk için, fiyat hareketlerinin ölçümüdür. Kýsaca fiyatlarda görülen dalgalanmalardýr.
Bitcoinleri taþýmak ve depolamak için kullanýlan cüzdana denir. Cüzdan aslýnda blok zincirindeki Bitcoin adreslerinizde yer alan bitcoinlerinizi harcamaya yarayan gizli anahtarlarýnýzý saklar. Her Bitcoin cüzdaný tüm Bitcoin adreslerinizin toplam bakiyesini gösterir ve belli birine belli bir miktar ödemenizi saðlar.
Kripto para dünyasýnda bir para biriminin seyrini deðiþtirecek, spekülasyonlara neden olabilecek büyük sermeye sahiplerini ifade ediyor. Bu sermayelere sahip olan kiþiler, ani bir yatýrýmla kripto paranýn deðerini yükseklere uçurduklarý gibi, servetlerini sistemden çekince ani düþüþlere neden oluyorlar. Yani balina kadar paralarý var.
Bir kripto paranýn teknolojisi hakkýnda detaylý teknik verilerin paylaþýldýðý manifesto.
Para çekme iþlemine verilen ad.

Copyright 2018 - 2020 © Türkiye Bitcoin Pazarı Takibi - Hiçbir Hakkı Saklı Değildir.